8.02.17

Roosna-Alliku valla põhimäärus

Roosna-Alliku valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vallavara valitsemise kord

Roosna-Alliku valla raamatupidamise sise-eeskiri

Ametnike värbamise ja valiku kord

Kauni Kodu ülevaatuse juhend

Ametiautode kasutamise kord

Maamaksust vabastamise kord

Roosna-Alliku Vallavalitsuse palgajuhend

Roosna-Alliku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja palgamäärad

Roosna-alliku valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Küla(aleviku)vanema statuut

Müügipileti hinna kehtestamine

Mittetulundustegevuseks  toetuse andmise kord

Roosna-Alliku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvitituse suurus ning maksmise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Roosna-Alliku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord

Valimisjaoskondade moodustamine

Maamaksumäära kehtestamine 2014. aastaks

Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine teenistus-, töö- ja ametiülesannete täitmisel

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Lumetõrje teostamise kord

Roosna-Alliku valla terviseprofiil 205-2018

Roosna-Alliku valla jäätmekava 2015-2020

Toimetaja: REET KASK