6.07.17

Detailplaneeringute, ehituslubade ja

kasutuslubade menetlustest Päästeametis

 

 

Alates 09.02.2015 annab Päästekeskus detailplaneeringu, ehitusloa ja kasutusloa menetlustele omapoolse kooskõlastuse või heakskiidu vaid siis, kui menetlus on kohalikus omavalitsuses algatatud. Seega kui projekteerimistingimused näevad ette Päästeameti kooskõlastuse vajaduse, tuleb enne kooskõlastuse saamist esitada nõuetekohaselt allkirjastatud projekt ja ehitusloa taotlus kõigepealt omavalitsusse. Varasema korra järgi tuli esitada omavalitsusele kooskõlastatud ehitusprojekt või planeering.

Kui kohalik omavalitsus ei kinnita kaaskirjaga loa menetluse alustamist, käsitletakse Pääseameti poolt ehitusprojekte ja  ehitise kasutuslubade taotlust sissetuleva kirjana, millele vastatakse 30 päeva jooksul ning Päästekeskus ei anna omapoolset heakskiitu, mis on aluseks ehitusloa või kasutusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

 

Tiina Nurk

maa- ja keskkonnaspetsialist

 
 
Ehitisregistri uued blanketid asuvad avalehel Teated all Taotluste ja teatiste vormid.
 
 
 

Roosna-Alliku valla kaevetööde eeskiri

Kaeveloa taotlus

 

Pottseppadel ja korstnapühkijatel peab olema kutsetunnistus

 

Et inimene saaks olla veendunud nii pottseppa kui korstnapühkija töö kvaliteedis, on neile kehtestatud kohustuslikud kutsenõuded. Kutsetunnistus peab olema kõigil, kes pakuvad pottsepa või korstnapühkija teenust. Nende üle teostavad järelevalvet nii Päästeamet kui ka kutset omistavad organid. Teenust osutava pottsepa või korstnapühkija kutsetunnistuse olemasolus on võimalik veenduda Kutsekoja kodulehel http://kutsekoda.ee või küsides teenuse pakkujalt kutsetunnistuse koopiat.

Alates 2012. aasta 1. jaanuarist rakendus Tuleohutuse seaduse § 9 , mis sätestab, et tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011039

Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.

Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/et/paasteamet/tuleohutusj2relevalve/juhendid.html on erinevad tuleohutusalased abi-ja juhendmaterjalid.

Ehitatud/paigaldatud küttesüsteemi kasutamiseks peab olema kohaliku omavalituse poolt väljastatud kasutusluba. Kasutusloa võib väljastada kui päästeasutus on selle kirjalikult heaks kiitnud. Päästeasutuse heakskiidu saamiseks on lisaks ehitatud/paigaldatud küttesüsteemi ülevaatusele vajalik esitada ka järgmised dokumendid:

 päästeasutuse heakskiiduga ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);

 küttesüsteemi komponentide (kütteseade, korsten) vastavusdeklaratsioonid;

 küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);

 küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Kui tegemist on olemasoleva küttesüsteemiga, mille kohta puudub eelnevalt kirjeldatud informatsioon, siis veendumaks sellise küttesüsteemi ohutuses, tuleb koostada eksperthinnang, vaata  Küttesüsteemide tuleohutus . Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas Korstnapühkija III, Korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp III, Pottsepp-restauraator III, Pottsepp-meister tase 5 kutsetunnistust omavatel isikutel.

 

Toimetaja: REET KASK