8.08.17

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSTE VASTUVÕTT

 

Alates 13. aprillist algas Roosna-Alliku vallas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada hiljemalt 13. juuniks.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest.

Tiina Nurk, Roosna-Alliku valla maa- ja keskkonnaspetsialist, telefon 389 5445

tiina@rallikuvv.ee

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:

Hannele Saksniit, Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,

telefon 385 9613, hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee .

 

Hajaasustuse programmi 2017 programmdokument 

Taotlusvorm

Eelarve vorm

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elktrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Volikogu otsus nr 24 Hajaasustuse programmist tuleneva pädevuse delegeerimine

Vallavalitsuse korraldus nr 73 Komisjoni moodustamine ning prioriteetsete valdkondade määramine hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustati 5-liikmeline komisjon järgmises koosseisus:

Esimees: Peeter Saldre -  Roosna-Alliku vallavanem

Liikmed:

Aivar Tubli - Roosna-Alliku Vallavolikogu esimees

Tiina Nurk - Roosna-Alliku Vallavalitsuse maa- ja keskkonnaspetsialist

Hannes Soonsein - Roosna-Alliku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

Ene Karma - Roosna-Alliku Vallavalitsusepearaamatupidaja.

 

Taotluste hindamisel määrati prioriteetseks valdkonnaks veesüsteemidega seotud tegevused ja kanalisatsioonisüsteemidega seotud tegevused.

 

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate nimekiri  aastal 2010

 

 

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus, eraldatud toetus, omafinantseering (kroonides)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Kristlin Kõrgesaar

Allikjärve küla Tamme kinnistu

33000,00

 21978,00

11022,00

Puurkaevu rajamine

16.06.2010-28.12.2010

2

Katre Kriit

Valasti küla

Kreegi kinnistu

33000,00

 21978,00

11022,00

Puurkaevu rajamine

16.06.2010-28.12.2010

3

Jaan Tamme

Kirisaare küla

Hiie kinnistu

14760,00

9830,16

4929,84

Vee pumpamisek ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

16.06.2010-20.12.2010

 

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate nimekiri aastal 2011

 

 

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus, taotletav toetus, omafinantseering (eurodes)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Anu Laanet

Kirisaare küla

Rukkilille maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

2

Raivo Laanet

Kirisaare küla

Piibu maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

3

Endel Jervson

Kihme küla

Ees-Saueaugu maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

4

Luule Sotnik

Valasti küla

Orava maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

5

Fred Viirmaa

Vedruka küla

Saare maaüksus

614,51

409.69

204.82

Vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1.10.2011-2.10.2012

 

 

Hajaasustuse veeprogrammi täiendavast taotlusvoorust  toetuse saajate nimekiri aastal 2011

 

 

 

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus,

Taotletav toetus,

Omafinantseering(eurodes)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Vello Metsa

Kirisaare küla

Kangrumäe maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.11.2011-2.11.2012

2

Andrus Remlik

Allikjärve küla

Sireli maaüksus

1049.37

699.61

349.76

Vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

10.2011-10.2012

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri  aastal 2014

 

Jrk nr

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Projekti tegevused

Projekti toetuse suurus (eurodes)

Projekti omafinantseeringu suurus (eurodes)

Projekti  elluviimise kavandatud lõpukuupäev

1

Riinu Nemvalts

Kivimäe Viisu küla Roosna-Alliku vald Kanalisatsioonisüsteemid, imbsüsteemi rajamine

Imbsüsteemi rajamine

1120,06

560,03

31.08.2015

2

Riinu Nemvalts

Kivimäe Viisu küla Roosna-Alliku vald Veesüsteemid, veetöötlusseadmed

Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1653,422

826,58

31.09.2015

 

2015. a Roosna-Alliku vallas hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri

 

Jk nr.

Toetuse saaja

Projekti nimi

Projekti tegevused

Toetuse suurus (eurot)

Toetuse oma- ja kaasfinant-seering (eurot)

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuu-päev

1

Kalev Lusmägi

Vartsu tee 1 kanalisatsi-ooni rajamine

Boipuhasti, imbväljaku, kanalisatsioonitorustiku ehitus

3800,19

1899,81

25.01.2017

2

Harry Käsper

Käsperi kinnistu Puurkaevu rajamine ja veetõsteseadmete soetamine

Puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete soetamine

1791,42

895,58

09.12.2016

3

Kalev Pagarand

Valasti küla Pudunuka mü (68401:002:0300) biopuhasti koos Carat 2700 immutustunneliga

Biopuhasti ja immutustunneli rajamine

2522,00

1358

13.10.2016

4

Ivan Bobrovski

Valasti küla Prunni veesüsteemid puurkaevu rajamine

Puurkaevu rajamine

1112,06

555,94

26.02.2017

 

 

2016.a. Roosna-Alliku vallas hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jknr.

Toetuse saaja

Projekti nimi

Projekti tegevused

Toetuse suurus (eurot)

Toetuse oma- ja kaasfinantseering (eurot)

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev

1

Villu Pleesi

Valasti küla Tuka talu veesüsteemide rajamine (puurkaev ja veetorustik)

Puurkaevu ja veetrassi rajamine

2288

1144

02.01.2018

2

Villu Pleesi

Valasti küla Tuka talu kanalisatsioonisüsteemid: mahuti ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine

Mahuti paigaldamine, veetorustiku rajamine

1880

940

12.01.2018

3

Milvi Adler

Nuka talu Valasti küla Roosna-Alliku vald Järvamaa reoveepuhasti

Biopuhasti, torustiku ja imbsüsteemi rajamine

3639,45

1819,45

04.11.2017

4

Neeme Vool

Järva maakond, Roosna-Alliku vald, Koordi küla, Otsa puurkaevu ja veetrassi rajamine

Puurkaevu ja veetrassi rajamine

1 000

2840

11.11.2017

 

2017. aastal Roosna-Alliku vallas hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri

 

Jk nr

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1.

Kaili Kullamaa

Valasti küla Kõrsi kinnistu biopuhasti rajamine koos kanalisatsioonitoru ja imbväljakuga

4048,87

2.

Jaak Müür

Roosna-Alliku valla, Kirisaare küla Ollitoa mü (68401:005:0951) puurkaevu ja veevarustuse rajamine

3008,15

 

 

 

 

 

 

 

 

Aastal 2009 Roosna-Alliku vald ei osalenud programmis

 

 

 

Toimetaja: REET KASK