20.12.16

OMAVALITSUSTE ÜHINEMINE
 

Riik soosib ja soodustab igati omavalitsuste omaalgatuslikku ühinemist, et tekiksid suurema territooriumi ja elanike arvuga omavalitsused.

Valitsuse tegevuskavas kokku lepitud kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal tasemel ja kättesaadavad avalikud teenused. Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumite põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus. Täpsema ülevaate reformiga seotud küsimustest saab haldusreformi kodulehelt.

 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat

 

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingi kinnitamine

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisleping

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu seletuskiri

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemine, asendiplaan

KOV juhtimisstuktuuri projekt

Investeeringuprioriteedid ühinevates omavalitsustes

Ühinevate omavalitsuste hallatavad asutused

 

Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamise tulemuste kohta

Roosna-Alliku valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse andmete kinnitamine

 

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingule

Lisa 2 Ühinevad omavalitsused . Asendiplaan

Lisa 3 Investeeringuprioriteedid ühinevates omavalitsustes

Lisa 4 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5 KOV struktuuri projekt

Lisa 6 Paide valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Roosna-Alliku valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Paide Linna majandusaasta aruanne 2015

Ühinemisprotsessi täpsustatud tegevuskava

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 30. september.

Ettepanekud tuleb saata või üle anda järgmiselt: kirjalikud muudatusettepanekud Paide Linnavalitsuse, Paide Vallavalitsuse ja Roosna-Alliku Vallavalitsuse kantseleisse, E-postiga esitatavad ettepanekud aadressil paide@paide.ee.

 

JÄRVAMAA OMAVALITSUSTE ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLLID

Protokoll nr 1  1.06.2015

Protokoll nr 2  7.09.2015

Protokoll nr 3  2.11.2015

Protokoll nr 4  7.12.2015

 

Paide linna, Paide valla, Väätsa valla, Roosna-Alliku valla, Koigi valla, Imavere valla ja
Kareda valla  ühinemiskõneluste koosolekud
 

Protokoll nr  1 02.03.2016

Protokoll nr 2  21.03.2016

Protokoll nr 3  2.05.2016

Protokoll           17.05.2016

Protokoll           30.05.2016

Protokoll           7.06.2016

 

Finantsvõimekuse töörühma koosolek

Protokoll nr 1 17.03.2016

 

Kommunaalmajanduse töörühma koosolek

Protokoll nr 1 18.03.2016

 

Kogukonna kaasamine ja tegevuste rahastamise mudel - külavanemad ja külaseltsid

Protokoll nr 1  14.03.2016

 

HALDUSREFORMIALASED KOOSOLEKUD ROOSNA-ALLIKU VALLAS

 

Roosna-Alliku koosoleku protokoll 11.02.2016

Viisu koosoleku protokoll 10.02.2016

Kaaruka koosoleku protokoll 10.02.2016

Valasti koosoleku protokoll 9.02.2016

Oeti koosoleku protokoll 9.02.2016

 

Haldusreformialase koosoleku protokoll  8.09.2016

Haldusreformialase koosoleku protokoll 19.09.2016

Toimetaja: REET KASK