29.04.14

HANKETEADE

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla kruusateede remont".

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele  paberkandjal (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik)  või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 7. maiks 2014 kell 10.00 .

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

KRUUSATEEDE REMONDI KIRJELDUS

Koordi küla Kubja tee rekonstrueerimine ning  teiste kruusateede seisundi parandamine

Kõik tööd tehakse vastavalt tee-ehituse heale tavale ja lähtuvalt teeseadusest ning teede- ja sideministri 28. septembri 1999 määrusest nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded " ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määrusega nr 45 „Tee seisundinõuded" kehtestatud kruusatee seisundinõuetest.

 

1. Koordi küla Kubja tee rekonstrueerimine, tee nr 6840275

1.1 Teepeenarde profileerimine teekattest madalamaks  1,0 m ulatuses 2,5 % kalde andmine kahele või ühele poole.

1.2 Rekonstrueeritakse 580 m pikkune teelõik 3,0 m laiuselt,  purukruusa fraktsioon 0-32 mm kattega h=10 cm. 

2. Kruusateede remont

2.1 Kruusateede remontimist vajavate lõikude nimekiri ja asukohad koos lõikude pindalaga täpsustatakse vallavanem Peeter Saldrega enne töö teostamist.

2.2 Tööde maksumusel  esitada ühe tonni purustatud kruusa hind koos veo ja laotamisega ning teede profileerimisega.

 

Kubja tee

 

HANKETEADE

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla kohalike teede ja tänavate remont ning hooldamine".

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostigapeeter.saldre@rallikuvv.ee 24. märtsiks 2014 kell 10.00.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

VALLA KOHALIKE TEEDE  JA TÄNAVATE REMONDI- JA  HOOLDUSTÖÖDE KIRJELDUS

 

1. Roosna-Alliku aleviku tänavate ja teede pindamine graniitkillustikuga

 

Tee nr

Tee nimi

Pikkus, laius,

pindala m²

Töö kirjeldus

6840281

Arsti tee

3x110 m (330)

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

6840021

Põllu tänav

4x300 (1200)

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

6840011

Saare tänav

3x300 (900)

Ühekordne pindamine

Teeservade planeerimine

Löökaukude remontimine

6840011

Saare tänav

3x150 (450)

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

6840018

Pargi tänav

5x550 (2750)

Ühekordne pindamine

 

 

2. Roosna-Alliku valla kruusateede hööveldamine ja tolmutõrje teostamine

 

Kruusateede  hooldustööde tulemusel peavad hooldatavad kruusakattega teed vastama kruusatee 1. seisunditaseme nõuetele.

 

Hööveldamise hinnaks esitada ühe töötunni hind.

Hööveldamise maht ca 36 km, hööveldatavad teed on märgistatud valla teede kaardil.

Tolmutõrje tehakse kevadel koos hööveldamisega järgmistel teedel  ja tänavatel:

 

Tee nr

Tee nimi

Teelõigu pikkus ja laius

Pindala m²

Valasti küla

 

 

 

6840004

Valasti-Voosemaa

1900x4

7600

6840159

Valasti-Silmani

250x3

750

Viisu küla

 

 

 

6840258

Tarassovi  Jäätmejaamani

260x3

780

 

Aasa tänav

100x2

200

6840259

Saekaatri

150x3

450

6840030

Aia tee

Rosenfeldtini

240x2

480

Roosna-Alliku alevik

 

 

 

6840011

Saare tänav

150x3

450

6840021

Põllu tänav

300x3

900

6840281

Arsti tee

70x2

140

Kokku

 

 

11750

 

Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad koos lõikude pindalaga täpsustatakse Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

 

Tolmutõrje teostamiseks esitatakse ühe m² hind.

 

3. Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla tänavate ja teede löökaukude remontimine

 

Löökaukude remontimise hinnaks esitada ühe tonni paigaldatud bituumeni komplekshind (töö, killustik, bituumen).

Löökaukude  asukohad  vaadatakse üle ja määratakse kindlaks koos Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

 

4. Teede äärte niitmine

 

Teede äärte niitmine teostatakse üks kord suve jooksul kokkuleppel töö tellijaga. Rohu ja peenvõsa lubatud maksimaalne niitekõrgus 15 cm ja niite laius teeservast mini- maalselt 1,5 meetrit. Tee äärte niitmisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

1. Teede äärde jäävad katastriüksuste piirimärgid. Töö teostaja peab tagama piirimärkide säilimise ja piirimärkide hävimisel taastama oma vahenditest piirimärgid vastavalt Vabariigi Valituse 23.10.2003 a määrus nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastri- mõõdistamise kontrollimise kord „ § 8 ja § 9.

2. Teede äärte niitmine teostatakse,  kus Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutav isik koostab hooldamist vajavate teede lõikude nimekirja ja määrab mahud teelõikudel.

3. Teede äärte niitmise  mahuks on planeeritud ca 40 kilomeetrit.

4. Teede äärte niitmiseks esitatakse ühe töötunni hind.

 

 

 

 

Viisu Lasteaia siseruumide osalise renoveerimise hanketeade

 

 

Roosna - Alliku Vallavalitsus kuulutas 3. veebruari 2014 korraldusega nr 31 välja lihthanke „Viisu Lasteaia siseruumide  osaline renoveerimine", vastavalt OÜ ETIK Projekt ja AS Stik Elekter poolt koostatud projektdokumentatsioonile.

Pakkumused esitada hiljemalt 14. veebruariks 2014 kell 14.00 Roosna-Alliku Vallavalitsusesse Roosna-Alliku alevik, Pargi tn 10 või saata e-posti aadressile rallikuvv@rallikuvv.ee

OÜ Etik Projekt ja AS Stik Elekter koostatud projektdokumentatsioon on saadaval Roosna-Alliku Vallavalitsuses.

 

Hanke kohta annab selgitusi vallavanem Peeter Saldre, tel 504 4128, peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

E-riigihangete keskkond

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla teede talihooldustööd".

 

Talihooldustööde piirkond on Viisu, Vedruka ja Koordi külad.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 2. detsember 2013 kell 16.00.

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostigapeeter.saldre@rallikuvv.ee.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

 

 

Viisu Lasteaia siseruumide osaline renoveerimine

 

Roosna - Alliku Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Viisu Lasteaia siseruumide  osaline renoveerimine", vastavalt OÜ ETIK Projekt poolt koostatud projektdokumentatsioonile.

 Renoveerimisele kuuluvad:

1. Esik- koda - 6,4 m

2. Riietusruum - 13,2 m2

3. Rühmaruum - 60,5 m2

4. WC - 14,4 m2

 

Tehtavad tööd vastavalt OÜ ETIK Projekt ehituslikule põhiprojektile:

- Olemasolevate põrandate lammutamine  ja uute ehitamine vesipõrandakütte baasil. 

 - Kõikidesse ruumidesse moodullagede ehitamine. 

- Kõikide ruumide seinte viimistlus.

- Tualettruumi paigaldada uus sanitaartehnika (WC potid, segistid, valamud, duššinurk.)

- Kõikides ruumides vahetada välja elektrijuhtmestik ja paigaldada uued valgustid, WC - sse ventilatsioon.

- Rühmaruumi, riietusruumi ja tualettruumi  mööbel.

 

Pakkumused esitada hiljemalt 12. septembriks 2013 kell 10.00 Roosna-Alliku Vallavalitsusesse Roosna-Alliku alevik, Pargi tn 10 või saata e-posti aadressile rallikuvv@rallikuvv.ee

 

Hanke kohta annab selgitusi vallavanem Peeter Saldre, tel 3892355, peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

OÜ Etik Projekt koostatud projektdokumentatsioon on saadaval Roosna-Alliku Vallavalitsuses.

 
Toimetaja: REET KASK