27.10.15
Üldplaneeringu põhiplaan ja piirangute plaan on kättesaadavad maaameti planeeringute kaardirakenduses (avalik, ei nõua sisse logimist).
link 6842001

   

 Roosna-Alliku valla üldplaneeringu ülevaatamine

 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 29 lõikele 3 vaatas Roosna-Alliku vallavolikogu üle 24. septembri 2009 otsusega nr 43 kehtestatud Roosna-Alliku valla üldplaneeringu aastani 2018. Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Roosna-Alliku Vallavolikogu otsustega 25. november 2004. a nr 44 ja 21. detsember 2005 nr 75.

Üldplaneering on käesolevaks ajaks kehtinud 4 aastat ja 6 kuud. Üldplaneering on kooskõlas kõigi kehtivate Roosna-Alliku valla arengudokumentidega ning võimaldab realiseerida nendes kavandatud arengueesmärke.

Kehtiv üldplaneering ei välista võimalust algatada üldplaneeringut täpsustava või täiendava teemaplaneeringu koostamine, samuti üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine, kui selleks tekib edaspidi vajadus.

Vabariigi Valitsuse 08.03.2012 korraldusega nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine" on täpsustatud Roosna-Alliku vallas veekogude nimesid, Roosna-Alliku tehisjärv on muudetud Tehisjärveks, Roosna-Alliku allikajärv on muudetud Allikajärveks, Roosna-Alliku veskijärv on muudetud Vanaveski järveks ning avalikust kasutusest on välja arvatud Lasputre kanal. Muudatused lisatakse kehtiva üldplaneeringu seletuskirja.

Roosna-Alliku Vallavolikogu otsustas jätkata Roosna-Alliku Vallavolikogu 24. septembri 2009 otsusega nr 43  "Roosna-Alliku valla üldplaneeringu aastani 2018 kehtestamine" kehtestatud Roosna-Alliku valla üldplaneeringu elluviimist. Roosna-Alliku valla üldplaneeringuga saab tutvuda valla veebilehel  https://rallikuvv.kovtp.ee/  Ehitus ja planeerimine/  Üldplaneering  ja Roosna-Alliku vallamajas.    

Toimetaja: REET KASK